GETAP – Gelişim ve Takip Programı

GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır.

Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan GETAP® zekanın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış ve bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş yüzlerce zihin egzersizi içerir. Bu egzersizler birer kağıt-kalem etkinliğidir. Bireylerin kısmen de olsa bilgisayardan uzaklaşarak kağıt ve kaleme odaklanmaları, başarı için gerekli bir adımdır. Çünkü kağıt ve kalem gelişimin zeminini oluşturur.

Dikkat (D)

Hedeflenen uyarıcıları saptayabilme, çeldirici veya diğer uyaranların arasından ilgili uyaranları seçerek odaklanabilme ve hedef dışı uyaranları göz ardı ederek hedefi gerçekleştirme yetisidir.

Hafıza (H)

Algılama, düzenleme ve kodlama ile kazanılan bilginin saklanması ve gerektiğinde yeniden hatırlanarak kullanılmasını sağlayan bilişsel süreçtir.

Konsantrasyon (K)

İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden, dikkat ile bir işe yoğunlaşabilme; iş üzerinde dikkati sürdürebilme yeteneğidir.

Mantık Muhakeme (MM)

Verilen bilgi ve uyaranlar arasında ilişki kurma, yorumlama, hedefe yönelik gerekli eylemleri seçme, sıralama, karar vererek göreve uygun eyleme geçme sürecidir.

İşlem Hızı (İH)

Bir kişinin mental bir görevi yapmak için, bilgiyi alma ve buna uygun tepki verme hızıyla ilgili kullandığı süre olarak tanımlanan bilişsel beceridir.

ZPT® (Zihin Performans Testi) ve Raporu

ZPT® (Zihin Performans Testi), her yaştan bireyin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği onaylanmış zihinsel bir yetenek testidir. Uygulama süresi 30 ile 90 dakika arasında değişen bu test sonucunda, bireylerin dikkatkonsantrasyonhafızamantık-muhakemeişlem hızı ve zihin performansları ile ilgili bilimsel sonuçlar elde edilir. Puanlaması 0 ile 100 arasında değişen ZPT® (Zihin Performans Testi), yıl içerisinde 5 kez uygulanacak şekilde hazırlanmış eşdeğer testlerden oluşmaktadır. Bu testlerden ilki GETAP® öncesi ön test olarak, diğerleri ise takip testi olarak uygulanmaktadır. Zihin Performans Testi Raporu ise test sonuçlarının ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafiklerin yer aldığı bir değerlendirme raporudur.

GETAP® Gelişim Raporu
GETAP® Gelişim Raporu, kişinin bireysel ve gelişimsel bilgilerinin yer aldığı bir değerlendirme raporudur. İçerisinde ZPT® 1 (Zihin Performans Testi 1) sonuçları, ZPT® G (Zihin Performans Testi Gelişim) sonuçları, GTP® G (GETAP® Gelişim) sonuçları, EGZ P (Egzersiz Performans) sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafikler yer almaktadır.

GETAP® Sonu Değerlendirmeler

GETAP®’a kayıtlı bireylerin velileri tarafından yazılı olarak yapılan bir GETAP® sonu gelişim değerlendirmesidir. Bu değerlendirmeler şunlardır:
• Anlatılanları çabuk kavrıyor.
• Çevresindeki insanlarla iyi geçiniyor.
• Çizim yapmayı, yazı yazmayı seviyor.
• Daha başarılı olmak için gayret ediyor.
• Değişiklikleri hemen fark ediyor.
• Dikkatini uzun bir süre sürdürüyor.
• Zeka oyunları oynuyor.
• Düzgün konuşuyor.
• Eşyalarını düzenli kullanıyor.
• Görevlerini zamanında tamamlıyor.
• Kendi sorunlarını kendi çözüyor.
• Kendini rahat ifade ediyor.
• Kontrollü hareket ediyor.
• Nerede nasıl davranacağını biliyor.
• Okula isteyerek gidiyor.
• Okumayı veya dinlemeyi seviyor.
• Öğrendiklerini kolaylıkla hatırlıyor.
• Sorumluluklarını tek başına yapıyor.
• Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanıyor.
• Uyarıları dikkate alıyor.
• Yaptığı bir işe çok iyi konsantre oluyor.

GETAP® Uygulama Süresi Ne Kadardır?

GETAP® için temel hedef, bireylerin zihin performanslarını olduğundan daha yüksek bir noktaya çıkarmaktır. Bu hedefe bağlı olarak, uzman personeller gözetiminde uygulanan GETAP® Programı, 3 ile 12 ay arasında sürmektedir.

GETAP®, bireylerin ZPT sonucunda tespit edilen zihin performans düzeylerine göre üç alt program şeklinde uygulanmaktadır. Bu alt programlar şunlardır:

Geliştirme Programı

Programın öncelikli hedefi, bireyin performansını engelleyen durumların tespit edilmesi ve giderilmesidir. Programa, Zihin Performans Testinden (ZPT) 60 puan altında alan bireyler dahil edilmektedir.

Güçlendirme Programı

Programın öncelikli hedefi, bireyin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir. Programa, Zihin Performans Testinden (ZPT) 60-75 arası puan alan bireyler dahil edilmektedir.

Koruma Programı

Programın öncelikli hedefi, bireyin öğrenme gücünün ve hızının en üst seviyeye ulaştırılması ve bu düzeyde tutulmasıdır. Programa, Zihin Performans Testinden (ZPT) 75 üzerinde puan alan bireyler dahil edilmektedir.

GETAP® 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

 • Zeka (IQ)
  • Akıcı Zeka (Gf)
   Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım
  • Kristalize Zeka (Gc)
   Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür
  • Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
   Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım
  • Kısa Süreli Bellek (Gsm)
   Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
  • Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)
   Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akıcılık, Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık
  • Görsel İşlemleme (Gv)
   Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal Tarama, Sıralı Algısal Tümleme
  • İşitsel İşlemleme (Ga)
   Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, İşit-sel Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama
  • İşlem Hızı (Gs)
   Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı
  • Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)
   Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
  • Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Ayrıca GETAP® sadece zekayı değil, kağıt ve kalem kullanarak bireyin çalışma hızı, el-göz koordinasyonu, kalem kullanma gibi psiko-motor becerilerini de geliştirmektedir.